Mondmaskers op de (gesloten) werkvloer: kan werkgever dit opleggen?

In Frankrijk werd de mondmaskerplicht binnen alle gesloten ruimtes van ondernemingen ingevoerd. Alle werknemers die in een gedeelde ruimte van een kantoor of fabriek werken, zijn verplicht een mondmasker te dragen. Individuele kantoren zijn logischerwijze van deze verplichting uitgesloten. Deze mondmaskerplicht is verregaand: van het wandelen door de gang, het halen van een koffie tot het werken in een gedeeld kantoor, zelfs als de afstandsregel gerespecteerd kan worden. Maar hoe zit het nu in België?

Thuiswerk coronatijden: fiscale impact beperkt door aanpassing dubbelbelastingverdragen

Een van de belangrijkste gevolgen van de coronapandemie is dat thuiswerk plots de regel werd. Gezien de heffingsbevoegdheid in een internationale context intrinsiek verstrengeld is met de plaats waar men fysiek prestaties levert, rees al snel de bezorgdheid dat het thuiswerk een aanzienlijke fiscale impact zou hebben voor werknemers die normaal gezien internationaal actief zijn. België heeft met Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland protocollen bij de bestaande dubbelbelastingverdragen afgesloten om deze impact te neutraliseren in een aantal scenario’s.

Ontslagbescherming door neerleggen klacht wegens pesten op het werk: wat niet weet, niet deert

Een werkgever ontsloeg een werknemer wegens onvoldoende prestaties en tegenvallende commerciële resultaten. De werknemer meende echter beschermd te zijn tegen ontslag gezien hij ongeveer twee weken voor zijn ontslag de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk had geconsulteerd met het oog op het opstarten van een formele psychosociale interventieprocedure wegens pesterijen op het werk door zijn directe leidinggevende. Hoe liep het af?

Discriminatie wegens syndicale overtuiging: ook voor niet-vakbondsleden?

Een (kandidaat-)werknemer die geen lid was van een vakbond, kan wel degelijk worden gediscrimineerd op basis van zijn syndicale overtuiging. Zo oordeelde het Arbeidshof van Brussel, waardoor het een vonnis van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel grondig heeft hervormd.

Niet langer in dienst op moment van behalen doelstellingen: bonus toch verschuldigd?

In een recente beslissing van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel oordeelt deze dat het voortijdig beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een fout uitmaakt in de zin van artikel 1178 Burgerlijk Wetboek. Bijgevolg is de arbeidsrechtbank van oordeel dat de werknemer aanspraak kan maken op bepaalde premies, ondanks het feit dat in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de werknemer effectief in dienst moest zijn op het ogenblik van het behalen van de objectieven.

COVID-19 en internationale reizen: rechten en plichten voor werkgever

Sinds 15 juni 2020 zijn niet-essentiële reizen via de binnengrenzen binnen de Europese Unie, de Schengenzone of het Verenigd Koninkrijk opnieuw mogelijk. Om te bepalen welke regio’s een risico inhouden, heeft de FOD Buitenlandse Zaken besloten om te werken met gekleurde risicogebieden. Een overzicht van uw rechten en plichten in dit verband.

Dringende reden: het totale plaatje telt!

Bij een ontslag wegens dringende reden moet de werkgever binnen drie werkdagen de dringende redenen meedelen. Belangrijk is dat de feiten nauwkeurig en precies worden omschreven. In de praktijk durft men dit wel eens uit het oog verliezen. Als de werknemer achteraf naar de rechtbank stapt om zijn ontslag wegens dringende reden te betwisten, is dit dan ook wel eens een van de argumenten die hij op tafel gooit.

Voorzichtigheid geboden bij ontslag personeelsafgevaardigde om economische of technische reden

Een werkneemster, met de functie Car & Travel Administrator Europe, werd bij de sociale verkiezingen van 2012 verkozen als personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad. In 2015 werd tijdens een vergadering van de ondernemingsraad een herschikking van het wagenparkbeheer aangekondigd, wat zou resulteren in de vermindering met één interne functie, namelijk die van Car & Travel Administrator Europe. Wat gebeurde er daarna?

Eindleeftijd uitkering prestaties invaliditeitsdekking moet rechtvaardigingstoets doorstaan

Het Hof van Cassatie vernietigde op 1 april 2019 een arrest van het Arbeidshof van Brussel van 21 februari 2017. In dat arrest werd de vraag gesteld of de stopzetting van de betaling van een aanvullende invaliditeitsuitkering op 60 jaar een directe leeftijdsdiscriminatie vormt. De betrokken werkneemster was al geruime tijd ziek en genoot een aanvullende invaliditeitsuitkering. Op haar 60ste werd deze invaliditeitsuitkering in conformiteit met het reglement stopgezet. De werkneemster achtte dit een directe discriminatie op grond van leeftijd.

Schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag en misbruik van ontslagrecht: een en-of-verhaal?

Over de vraag of een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag overeenkomstig cao nr. 109 cumuleerbaar is met een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht, blijven de rechtsleer en rechtspraak duchtig verder discussiëren. In een recent vonnis bevestigde de arbeidsrechtbank van Luik dat een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag niet cumuleerbaar is met een schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht.

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen